Om Islam

Islam är en monoteistisk religion som Allah har uppenbarat till mänskligheten genom Hans utvalda profeter och sändebud. Allah har skapat skapelsen och där i människan med ett vist syfte. 

Allah säger “Trodde ni att vi skapade er för skoj skull och att ni inte ska föras tillbaka till Oss“ [Koranen 23:115]. 

Meningen med människans existens är att dyrka Allah ensam utan att sätta någon vid Hans sida. 

Allah säger “Jag har skapat jinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig” [Koranen 51:56]. 

Allah säger “Dyrka Allah och sätt ingenting vid Hans sida” [Koranen 4:36]. 

 

Att dyrka Allah innebär att göra det som Han påbjudit och hålla sig borta från det Han förbjudit. Bland Allahs påbud är monoteism i ens dyrkan, godhet mot sina föräldrar, vara förlåtande och barmhärtig mot sina medmänniskor etc. Bland Hans förbud är att dyrka någon annan än Allah, döda, själa etc.

För att vi människor ska känna till meningen med våra liv så har Allah uppenbarat skrifter som vägledning, måttstock och ljus nedsända till Hans utvalda profeter som sedan har i uppdrag att sprida budskapet vidare till mänskligheten. Allah har sänt många profeter i mänsklighetens historia fram till Profeten Muhammed (Frid vare med honom) som är den sista profeten med den sista uppenbarelsen, nämligen den heliga Koranen. 

Allah säger “Vi har sannerligen sänt ett sändebud till varje nation för att förkunna: “Dyrka Allah och håll er borta från falska gudar” [Koranen 16:36].

Allah säger ”Muhammed är inte fader till någon av era män, men han är Allahs sändebud och den sista utav profeterna” [Koranen 33:40].

 

Islams två huvudkällor är Koranen som är Allahs uppenbarade tal och dom profetiska haditherna som är Profeten Muhammeds (Frid vare med honom) liv återberättat. 

Allah säger “I Allahs sändebud finner ni sannerligen ett gott föredöme” [Koranen 33:21].

“Vi har inte sänt dig (Muhammed) förutom som en barmhärtighet till världen” [Koranen 21:107].

“Säg (Muhammed): ”Om ni älskar Allah följ då mig så ska Allah älska er och förlåta er för era synder”  [Koranen 3:31].

“Han (Muhammed) talar inte utmed sina lustar och begär. Det är uppenbarelser uppenbarade till honom” [Koranen 53:3-4].

Vad är då belöningen för den som tror på Islam? Islam beskriver detta liv som ett test. Den som tror på Islam, lyder sin Herre och hans Profet, kommer få allt det goda i detta liv och Allahs eviga paradis i nästa liv.

Allah säger ”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Allahs vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Allah i tankarna, för de har Allah i beredskap förlåtelse och en rik belöning” [Koranen 33:35].